Polityka Uczciwego Korzystania w Roamingu

Polityka Uczciwego Korzystania w Roamingu w krajach należącym do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu

01.

Operator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii oraz Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu oraz dotyczące wniosku, jaki ma obowiązek złożyć dostawca usług roamingu na potrzeby tej oceny, stosuje Politykę Uczciwego Korzystania w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, oraz wybranych krajów (dalej Strefa Euro) dla usług: odebranie lub wykonanie połączenia głosowego w Roamingu, wysłanie wiadomości SMS w Roamingu, odebranie lub wysłanie MMS-a w Roamingu, dostęp do Internetu za pomocą transmisji danych w Roamingu (dalej Roaming).

02.

Polityka służy zapobieganiu niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z Roamingu, polegającemu w szczególności na:

a) korzystaniu z Usług dla innych celów niż okresowe podróże Abonentów, przez co rozumie się w szczególności korzystanie przez Abonentów z Roamingu w większości lub wyłącznie w Strefa Euro;

b) długi okres nieaktywności karty SIM użytkowanej głównie a nawet wyłącznie w Strefa Euro;

c) abonowanie i korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego Abonenta w Strefa Euro;

d) zorganizowanemu udostępnianiu lub odsprzedaży kart SIM na rzecz osób nie mieszkających na terenie Polski lub na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności w Polsce.

03.

Polityka ma zastosowanie oddzielnie dla każdej posiadanej przez Użytkownika karty SIM.

04.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu Operator jest uprawniony do naliczania dodatkowych opłat za usługi w Roamingu. Abonent zostanie poinformowany wiadomością SMS o stwierdzeniu niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu i ostrzeżony o rozpoczęciu naliczania dodatkowych opłat od momentu otrzymania tej wiadomości, o ile w ciągu 2 tygodni Abonent nie zmieni sposobu korzystania z Roamingu.

Korzystanie z Usług do innych celów niż okresowe podróże ma miejsce, w szczególności gdy Abonent przez okres ostatnich 4 miesięcy przebywał co najmniej przez połowę tego okresu w Strefa Euro lub korzystał z Roamingu w Strefa Euro, w sposób przeważający w stosunku do korzystania z usług telekomunikacyjnych w Polsce.

05.

W przypadkach, o którym mowa w ust. 2 i po wyczerpaniu procedury opisanej w ust. 4 do Opłat za usługi w Roamingu Regulowanym doliczane będą opłaty dodatkowe wynoszące:

a) 0,16 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego,

b) 0,04 zł za minutę odebranego połączenia głosowego,

c) 0,05 zł za wysłanie wiadomości SMS,

d) 0,022671 zł za wysłanie MMS-a,

e) 0,022671 zł za dostęp do Internetu (za 1 MB transmisji danych).

06.

Wysokość opłaty dodatkowej za wykonanie i odebrane połączenia głosowe, wysłanie wiadomości SMS, MMS, dostęp do Internetu oraz wielkości limitów GB będą aktualizowane, zgodnie z harmonogramem i założeniami regulacji dotyczących Roamingu.

07.

Operator zaprzestaje doliczania opłat dodatkowych gdy tylko schemat korzystania przez Abonenta z usług nie będzie już wskazywał na ryzyko niewłaściwego lub niestandardowego korzystania na podstawie wskaźników, o których mowa w ust. 2.

08.

W przypadku ustalenia, że kilka kart SIM było przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących w Polsce i nieposiadających z nią stałych powiązań, wiążących się z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas, Operator jest uprawniony do skorzystania z proporcjonalnych środków w celu zapewnienia przestrzegania wszystkich warunków Umowy.

09.

Operator jest uprawniony podczas zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, albo jeżeli poweźmie wątpliwość co do korzystania przez Abonenta z Roamingu niezgodnie z Polityką, do zażądania od Abonenta przedstawienia dowodu stałego miejsca zamieszkania w Polsce lub istnienia stałych powiązań z Polską, wiążących się z częstą obecnością Użytkownika w Polsce. W przypadku nieprzedstawienia przez Abonenta ww. dowodów w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania wezwania, Operator również może naliczyć opłaty dodatkowe, o których mowa w ust. 5. Opłaty dodatkowe będą doliczane począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upływa wyznaczony termin, do dnia następującego po dniu przedstawienia przez Abonenta dowodu potwierdzającego stałe zamieszkanie w Polsce lub dowodu istnienia innych stałych powiązań z Polską, wiążących się z częstą obecnością w Polsce przez dłuższy czas.

10.

Operator informuje Abonenta, który wjechał do Strefy 1, bezpłatnie poprzez wysłanie wiadomości SMS, o opłatach w Roamingu, Polityce Uczciwego Korzystania, w tym o dodatkowej opłacie stosowanej zgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania. Abonent ma prawo zażądać zaprzestania przesyłania wiadomości SMS, o których mowa powyżej i w każdej chwili zażądać ponownego ich przesyłania.

11.

W przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej zezwalającej Operatorowi na stosowanie dodatkowych opłat w Roamingu, Operator jest uprawniony do zmian cen usług w Roamingu, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, w trybie przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

12.

Rozpatrywanie skarg dotyczących stosowania Polityki Uczciwego Korzystania odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora.